Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595RADIOKLUB SID KARLOVY VARY SE PŘEDSTAVUJE


AKTIVNÍ SID MONITORY - PŘEHLED ZA POSLEDNÍCH 24 HODIN

Tyto stránky se prozatím připravují. Více na těchto stránkách najdete v březnu 2021.

Výstupy ze stanice Hvězdárna Karlovy Vary

astro-webcast.eu       

Několikaletá spolupráce s oddělením spektroskopie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., vyústila od května tohoto roku ve spolupráci ve společném projektu číslo R200401721 podpořeném Akademií věd v rámci projektu Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR pro rok 2017. V roce 2015 a 2016 jsme postupně iniciovali vytvoření odloučeného vědeckého pracoviště sítě dlouhovlnných rádiových detektorů meteorického plazmatu, kterou v karlovarském regionu institucionálně zaštiťuje naše Hvězdárna Františka Krejčího Karlovy Vary, o.p.s.. Pro představu, hlavní náplní schváleného a Akademií věd podpořeného projektu bude studium ionosféry pomocí SID monitorů umístěnými na Hvězdárně Františka Krejčího Karlovy Vary, o.p.s., zapojenými v současně vyvíjené síti Ionozor (http://www.ionozor.eu), na níž participuje také Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského a simulace vybraných poruch ionosféry pomocí laboratorních metod s akcentem na typy poruch s vysokou hustotou energie. V současné době jsou shromažďována data z již dva roky probíhajících měření, která umožňují popsat fyzikální vlastnosti tzv. studeného plazmatu D ionosférické vrstvy v rozsahu, který zatím nebyl nikdy dosažen. Cílem však nemůže být pouze kumulování experimentálních dat, je nutné se také zaměřit na studium potenciálního využití SID monitorů pro detekci a charakterizaci lokálních ionosferických poruch tvořených plazmatem o vysoké hustotě energie (např. ionosférické blesky, tj. tzv. upper atmospheric lighting neboli transient luminous events TLE, průnik částic meziplanetární hmoty nebo dopad spršky extrasolárních těžkých částic či tvrdého záření). Aktuální výstup ze stanice najdete zde.
Jednou ze základních charakteristik těchto poruch je např. elektronová hustota, jejíž parametry jsou bohužel díky zanedbatelnému Starkovu rozšíření neměřitelné klasickými spektrálními metodami aplikovanými pro sledování těchto poruch v optické oblasti. Využití SID monitoru může významně přispět k nezávislému experimentálnímu stanovení tohoto klíčového parametru. Dalším výstupem monitoringu je také teplota plazmatu, která poslouží jako referenční údaj k optickým měřením v případě, že budou paralelně provedena v dostupné síti pozorovacích stanic. Zmíněná měření byla doposud prováděna pomocí SID monitorů spíše náhodně a okrajově. Rozptylu dlouhovlnného rádiového záření na prostorově omezených ionosferických poruchách s vysokou elektronovou hustotou a teplotou je v odborné literatuře věnováno jen několik prací. Přitom jsou tyto informace velice cenné, například jako vstupní parametry pro numerické simulace UV/VIS spekter blesků či průniků částeček meziplanetární hmoty, které se provádějí také v laboratoři FT a laserové spektroskopie, oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí, o. p. s. Pro interpretaci těchto spekter je informace o vlastnostech pozorovaného plazmatu získaná pomocí SID monitorů velice přínosná a umožňuje srovnání numerických simulací s nezávisle získanými experimentálními daty. Tato spolupráce umožní efektivní využití dat získaných na Hvězdárně Františka Krejčího Karlovy Vary pro astronomicky a spektroskopicky zaměřený základní výzkum prováděný oddělením spektroskopie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Laboratoř FT a laserové spektroskopie, oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i., se dlouhodobě zabývá spektroskopií plazmatu, a to i v souvislosti s astronomickým výzkumem. Tato laboratoř zajistí pod vedením Dr. Petra Kubelíka experimenty související se spektroskopickou charakterizací výbojového a ablačního plazmatu. Pro tento účel disponuje laboratoř spektrometrem Echelle ESA 4000 s vysokým spektrálním rozlišením, spektrometrem Ocean Optics HR 4000, spektrometrem Bruker IFS 120 s vysokým spektrálním i časovým rozlišením a aparaturami pro vývoj výbojového i ablačního plazmatu. Dále bude zajišťovat analýzu experimentálních dat a koordinaci publikačních výstupů a umožní studentům podílejícím se na řešení projektu účastnit se experimentálních pracích v laboratoři.


 © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Za podpory Města Karlovy Vary