MODERNÍ ASTRONOMIE
na školách Karlovarského kraje


Způsob výpočtu monitorovacích indikátorů grantového projektu


Číslo kola výzvy: 02
Název globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji II
Název programu podpory: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Vyhlašovatel (ZS): Karlovarský kraj
Žadatel: Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
Název projektu: Astronomie a přírodní vědy interaktivní formou na školách Karlovarského kraje
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.18/02.0032


kód název MI definice NČI specifikace pro OP 1.1 popis způsobu výpočtu MI způsob dokladování MI počet MI
07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí, žáků Počet osob v počátečním vzdělávání - žáků přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (žáci škol, školních zařízení), kteří byli odběrateli dané služby. Jedná se o počet zástupců cílových skupin, kteří byli v rámci projektu podpořeni jako osoby vzdělávané (tj. byli odběrateli vzdělávací služby). V dotazníkovém průzkumu partnerských škol byl doložen zájem o účast v projektu pro 1080 žáků. Příjemce si je vědom rizika dlouhodobého zapojení žáků v projektu (nemoci, přechod na jinou ZŠ, SŠ, ukončení základního či středního školství apod.) a tyto faktory zohlednil v konečném počtu indikátoru podpořených osob v počátečním vzdělávání – dětí, žáků, který činí 880. Naplňování indikátoru bude dokládáno v průběžným monitorovacích zprávách a závěrečné monitorovací zprávě formou jmenného seznamu s podpisy jednotlivých žáků, který bude stvrzen jejich vyučujícím. 880
07.41.65 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání celkem Počet osob celkem - pracovníků v dalším vzdělávání, které byly v rámci projektů podpořeny (výzkumníci, pedagogičtí, akademičtí a ostatní pracovníci). Jedná se o počet zástupců cílových skupin, kteří byli v rámci projektu podpořeni jako osoby vzdělávané (tj. byli odběrateli vzdělávací služby). Pedagogové zapojení do projektu z partnerských škol, kteří absolvují odborný seminář a budou úspěšnými účastníky obdrží certifikát o absolutoriu školení. Dále projekt počítá proškolením pedagogů, kteří úspěšně absolvují e-learnigový kurz sloužící jako podpora projektu, který bude přístupný na webu příjemce. Pedagogové proškolení na seminářích budou doloženi podpisy na prezenčních listinách, kopie vystavených certifikátů. Pedagogové, kteří absolvují e-learningový kurz budou doloženi elektronickým výpisem z LMS (Learning management systém) a kopií získané certifikace 16
07.41.20 Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování služeb, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. Každá osoba, která obdržela podporu, se započítává pouze jedenkrát. Jedná se o osoby, které v rámci projektu poskytují vzdělávací a ostatní se vzděláváním související služby cílové skupině, např. pedagogický pracovník, lektor, vzdělavatel školitel pedagog volného času, tvůrce výukových materiálů pro cílovou skupinu. Nelze započítat člena realizačního týmu, který se na projektu podílí jeho pouhou administrací. Mezi tyto osoby jsou započteni:
10 odborných garantů – osoby, které budou poskytovat vzdělání
1 odborný lektor seminářů
1 koordinátor projektu
Tyto osoby budou v projektu dokladováni kopií Dohod o pracovní činnosti či Dohod o provedení práce s konkrétním obsahem a jejich odbornou kvalifikaci. Zároveň budeme dokládat fotodokumentaci z pořádaných seminářů a anotaci semináře 12
06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých provedené změny v jejich cílech, obsahu, metodách a formách zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, nové vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební pomůcky, e-learningové kurzy, webové portály atd.). Jedná se o počet nově vytvořených/inovovaných produktů určených pro cílovou skupinu a vzniklých/inovovaných v rámci projektu, přičemž počtem se myslí počet druhů nebo souborů nikoliv počet kusů. V rámci realizace projektu bude vytvořeno (zpracováno) 6 nových produktů, konkrétně se jedná o:
- sada pracovních listů a metodik pro základní školy
- sada pracovních listů a metodik pro střední školy
- sada pracovních listů a metodik k exkurzím na hvězdárně pro základní školy
- sada pracovních listů a metodik k exkurzím na hvězdárně pro střední školy
- metodika k žákovským výzkumným projektům pro základní školy
- metodika k žákovským výzkumným projektům pro střední školy
Zhotovené matriály budou dodány v tištěné i elektronické podobě jako součást plnění monitorovacích indikátorů v rámci jednotlivých monitorovacích zpráv 6
z toho 06.43.12 počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice ŽP věnován tematický celek v rozsahu minimálně 15 - 20 % výuky. Jedná se o počet druhů nově vytvořených/inovovaných produktů určených pro cílovou skupinu, které se minimálně z 15-20% týkají ŽP, měřeno počtem výukových hodin nebo dle jiného kritéria (pokud nelze aplikovat kritérium výukové hodiny), kdy je tato cílová skupina vzdělávána. Produkt vznikl/je inovován v rámci projektu.     0
z toho 06.43.13 počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice informačních technologií věnován tematický celek v rozsahu minimálně 20 a více hodin (dle oblasti podpory). Jedná se o počet druhů nově vytvořených/inovovaných produktů určených pro cílovou skupinu, kdy je cílová skupina vzdělávána min. 40 výukových hodin v oblasti ICT. Produkt vznikl/je inovován v rámci projektu.     0

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a z rozpočtu České republiky.