Hvězdárna Františka Krejčího, Karlovy Vary
Volejte 357 070 595

LETNÍ ASTRONOMICKÉ TÁBORY V ROCE 2024

PRO DĚTI 9-14 LET

VŠECHNY TÁBORY PROBÍHAJÍ PŘÍMO V AREÁLU HVĚZDÁRNY KARLOVY VARY
V TOMTO ROCE NEPOŘÁDÁME PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
CHCETE-LI, ABY DÍTKO SKUTEČNĚ POZNALO ASTRONOMII, VYUŽIJTE POBYTOVÝ TÁBOR

21. – 27. 7. 2024        "ASTRONAUTEM PROMÉTHEA 2024"
Minimální věk 11 let. Podmínkou je v době tábora ukončený 4.ročník ZŠ.
Přijetí všech účastníků je podmíněno vstupním testem a motivačním dopisem.
Motivační dopis a test nám pomůže zjistit skutečný zájem a úroveň chápání dítěte.
Nováčkům nabízíme možnost si spolu s rodiči zkusit krátký let ještě před táborem.
Při zvládnutí základního výcviku může být vybrán do posádky kosmické výpravy.
Nový účastník může výcvikem získat certifikaci 1.stupně a pokračovat ve studiu.
   On-line předběžná přihláška na tábor

PŘIHLAŠOVÁNÍ PROBÍHÁ: 10 MÍST / 3 VOLNÁ


4. – 10. 8. 2024        "LETNÍ DĚTSKÝ ASTRONOMICKÝ TÁBOR 2024"

Minimální věk 9 let. Podmínkou je v době tábora ukončený 3.ročník ZŠ.
Pro přijetí na tábor nejsou potřeba odborné znalosti.
Tábor je otevřen začátečníkům, kteří chtějí poznávat noční oblohu.
Účast na tomto táboře není podmíněna žádným vstupním testem.
Předpokladem k účasti je trpělivost i schopnost vše dokončovat.


PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO: 16 MÍST / TÁBOR OBSAZEN


11. - 20. 8. 2024        "LETNÍ ASTRONOMICKÉ PRAKTIKUM 2024"

Expedice je určena výhradně členům astronom. kroužků i vážným zájemcům.
Minimální věk u členů AK je 11 let, v době praktika ukončený 4.ročník ZŠ.
Maximální věk pro standardní účast člena AKL je 18 let, tedy 3.ročník SŠ.
V případě přijímání nového zájemce, který nechodí do AK, je minimální věk 12 let.
Přijetí nováčků je podmíněno vstupním testem, členové AK test nevyplňují.
   On-line předběžná přihláška na tábor

PŘIHLAŠOVÁNÍ PROBÍHÁ: 10 MÍST / 2 VOLNÁ
STAV VOLNÝCH MÍST K 18.5.2024


NÍŽE NALEZNETE PODROBNĚJŠÍ CHARAKTERISTIKU LETNÍCH TÁBORŮ

ZVAŽUJETE-LI PŘIHLÁSIT DÍTĚ NA JEDEN Z NAŠICH TÁBORŮ,
VĚNUJTE, PROSÍM, CHVILKU PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH ŘÁDEK

VĚK ÚČASTNÍKA na letních pobytových táborech na hvězdárně je dán pro dítě na spodní věkové hranici požadovaným ukončeným ročníkem základní školy. Mohou se jich tedy zúčastnit žáci s ukončenou 3. - 8.třídou ZŠ podle konkrétního požadavku uvedeného u jednotlivých táborů. Věkové ohraničení 9 - 14 let je pouze orientační. Zájemci starší 15 let se pak mohou táborů zúčastnit buď jako účastníci ASTRONOMICKÉHO PRAKTIKA, které od roku pořádáme v srpnu od pozorování maxima meteorického roje Perseidy nebo třeba i jako praktikanti, pokud s námi spolupracují například v rámci Astronomického klubu celoročně v roce před pořádáním letního tábora.

Dolní věková hranice je zde poměrně citlivé téma. Naše akce mají náročnější výukový program, než letní tábory pořádané jinými organizacemi. Je závislé totiž na pochopení konkrétního učiva základní školy. Zde bych také rád zdůraznil, že pokud vaše dítko nemá zájem strávit například noc pod hvězdnou oblohou pozorováním, ale je spíše sportovně zaměřené a má jiné aktivní zájmy spíše pohybového charakteru, nejsou pro něj naše letní tábory tak úplně vhodné. Možná namítnete: "Vždyť jsme u vás na hvězdárně byli a syn nebo dcera byli nadšeni". Ano, to možné je. Ale na rozdíl od jednorázové návštěvy hvězdárny, kdy absolvujete příjemný program a zhruba po dvou hodinách jdete jako rodina domů, máme na pobytových táborech náročnější podmínky ve snaze děti něco naučit. Pobytový tábor na hvězdárně není dvouhodinová návštěva hvězdárny, ale zpravidla týdenní výukový pobyt zaměřený na vzdělávání především pro děti, které se chtějí něco dozvědět a naučit. Zkuste si tedy položit otázku jinak. "Pro jaké dítě jsou naše tábory vhodné?" A pak si zkuste odpovědět, zda třeba hodně čte literaturu, lepí papírové modely, hraje deskové hry typu šachy, nebo rádo kreslí a maluje a má svůj pokoj polepený astronomickými plakáty a řadou svých kosmických výtvorů či nikoli. Pokud ano, zajímají ho klidnější aktivity a určitě bude na našem táboře spokojeno a spolupráce s ním na našem táboře bude k radosti vedoucích. Každopadně, pokud si nejste volbou tábora jisti, stačí s námi předem zkonzultovat, zda je pobyt na vybrané akci pro vaše dítko vhodný.
DĚTI MLADŠÍ 9 LET (a často i deseti let) podle našich zkušeností ještě nebývají vyzrálé přijmout náš od domova odlišný denní i noční řád tábora. Někdy nerozumí ani obsahu přednášek, které jsou nedílnou součástí programu tábora. Nezvládají ani noční pozorování, která často probíhají i v časných ranních hodinách. Často se odmítnou nechat vzbudit již druhou noc nebo bývají neprobuditelné. Týden odloučení od rodičů a náročný program s nočním pozorováním kdy často budíme děti na meteory od půlnoci do svítání) nebo výcvik astronautů simulující jejich skutečnou přípravu na let, může být v takto útlém věku často kontraproduktivní a malého človíčka spíše odradí, než nadchne. Jde přece jen nároky na každého účastníka, chceme-li ho něco opravdu naučit. A je také nutno dodat, že na naše tábory přijmeme vždy raději zapáleného jednotlivce, než SOUROZENCE, z nichž program málokdy zaujme oba. Stávalo se, že rodiče na náš tábor umístili obě děti, mladšímu sourozenci, který zde nenašel věkově odpovídajícího kamaráda se pak na táboře tohoto typu nelíbilo.

POZOROVACÍ TÁBOR pro začátečníky či ASTRONOMICKÁ PRAKTIKUM pro pokročilé jsou akce vhodné pro děti, které se chtějí zúčastnit aktivně především nočního pozorování a mají zájem se teoreticky vzdělávat na přednáškách a besedách, které na sebe navazují a snadno se doplní praktickou astronomickou činností. Jistým pokusem o jednodušší vzdělání dětí byl například PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Slibovali jsme si od nich trochu "nábor" zájemců do kroužků, kteří třeba za rok nebudou chtít jen na příměstský, ale zúčastní se pobytového tábora. Ukázalo se však, že se tyto předpoklady nenaplnily. Příměstské tábory rušíme především proto, že nenabízejí možnost ukázat cokoli z praktické astronomie a jsou náročné na organizaci. Nedokážeme totiž vymýšlet plnohodnotný astronomický program na dopoledne. Jedinou činností, kterou lze dětem nabídnout jsou v této době přednášky nebo programy, lepení modelů nebo práce s různými stavebnicemi. To ale není činnost, která by tyto děti mohla nadchnout, neboť zpravidla na tyto tábory přihlašují děti rodiče s tím, že děti dočasně zabavíme v době, kdy jsou v zaměstnání. V roce 2023 se již do kroužku nepřihlásilo žádné z dětí, které se příměstského tábora zúčastnily. Navíc, v rámci našeho příměstského tábora jsme se vždy dopolední program snažili kompenzovat bonusovou možností na hvězdárně jednu noc přespat ve stanech a pozorovat. Ukázalo se ale, že děti z těchto táborů ani o pozorování nemají zájem. V roce 2023 se ze 14 účastníků na hvězdárnu dostavilo dětí 5, což je historické minimum. Příměstské tábory nám v současném objektu ze 60.let minulého století tak trochu blokují provoz pro veřejnost. Proto, než se postaví objekt nový s dostatečnou kapacitou, jsme se rozhodli tyto tábory pozastavit a obnovit je až v době, kde budeme mít kapacity dostatečné na pořádání podobných akcí. Nerušíme je tedy úplně, ale jejich pořádání pozastavujeme. Navíc - hlavním smyslem astronomických aktivit hvězdárny jsou přece tábory umožnující poznat astronomii z praktické stránky, tedy především se seznámit se skutečnou noční oblohou. Teorie si děti ve škole nebo při návštěvě planetária užijí až až. Přednášky a nějaké hry, které jediné lze na příměstských táborech nabídnou, mohou děti zažívat celý školní rok třeba na kroužku nebo v školní výuce. Ale pokud chtějí zažít astronomická pozorování a poznat skutečnou noční oblohu, pak se mohou přihlásit na náš pobytový tábor, kde se mohou seznámit především s noční oblohou prakticky. Odezva dětí z pobytových táborů je naopak rok od roku vyšší a vyšší a v tomto roce se opět do kroužků přihlásilo několik zájemců, kteří pobytový tábor zažili a pozorování je zaujala. Naším cílem je rozvíjet zájem dítěte hlouběji a seznámit jej s aktuálními astronomickými poznatky nebo pozorovacími metodami astronomie jednoduchých prostředků, které využívaly generace astronomů před námi. Děti na tomto táboře mohou získat základ a následně pokračovat například jako členové astronomického kroužku, což je ideální způsob, jak svůj zájem nenáročně rozvíjet dál. Proto se od roku 2024 vracíme k modelu výukových akcí pro začátečníky a pokročilé pouze v pobytových variantách.

KOSMONAUTICKÝ VÝCVIKOVÝ TÁBOR také není vhodný úplně pro každé dítě. Účastníky zde podrobujeme simulaci kosmickému výcviku, který nespočívá jen v usazení do sedadla pilota, ale spočívá i v řadě náročných aktivit, orientovaných na důvtip a rozvoj logického myšlení. Děti pracují s elektronickými stavebnicemi, navrhují astronomické experimenty a přístroje pro detekci přímo do kosmické lodi, a zároveň jsou vybírány certifikovanými kapitány do posádek, se kterými zažijí simulaci skutečné kosmické mise. Děti se tak musí aktivně zapojit do práce v posádkách kosmických lodi, spolupracují v malých kolektivech čtyř nebo pětičlenných posádek. Na táboře se stihne jedna mise zcela určitě, pokud jsou posádky dvě, může záložní let prožít například ve školním roce. Proto je nutné, aby dítko bylo již zralé zvládnout všechny testy kosmonautického výcviku. Často se nám stává, že rodiče neodhadnou schopnosti svého dítěte a považují náš tábor zaměřený na výcvik kosmonautů za zajímavost, která by se jejich dítku mohla líbit. Přestože na to každý rok upozorňujeme, hvězdárna disponuje ojedinělým výukovým simulátorem, který umožňuje skutečně simulovat podmínky kosmických letů a všechno tedy probíhá v kabině "skutečné" kosmické lodi. Bohužel se ukazuje, že zhruba 30% dětí pak do našeho simulátoru vůbec nechce a prakticky bojkotují program tábora, což pro vedoucí znamená tyto děti zapojit do jiného programu a věnovat se jim individuálně. Potom ale jejich účast na našem výukovém táboře prakticky pozbývá smyslu. Proto dáváme rodičům možnost, aby se děti zúčastnily přípravného víkendu nebo se k nám jako celá rodina přijeli podívat a dítko si vyzkoušelo základní kosmickou misi na orbitu Země. Z toho jsme poznali, zda je dítko k účasti na výcvikovém táboře pro kosmonauty posádek Promethea skutečně zralé. Uvědomte si prosím, že finální kosmická cesta není posezení u pracovního stolu doma, kde si cestuje vesmírem pomocí joysticku, ale skutečný simulovaný let v uzavřeném prostoru kosmické lodi, v jehož průběhu může být vašem dítku závislý i zbytek pětičlenné posádky.

LETNÍ ASTRONOMICKÉ PRAKTIKUM 2024 - ŠANCE SE NAUČIT NĚCO VÍC
Pokud je vaše dítě členem Astroklubu, což v praxi znamená, že se zúčastnilo některého z našich táborů nebo se zúčastňuje našich kroužků či jiných aktivit pravidelně, dopřejte mu účast na srpnovém Letním dětském astronomickém praktiku, které mu přinese mnohem víc, než týdenní pobyt na táboře s úplnými začátečníky. Akce je určena také pro nováčky, kteří vstupním testem deklarují vážný zájem o účast a kteří nejsou v tomto školním roce členy našeho Astroklubu, ale sami projeví zájem se takovéhoto tábora zúčastnit. Zkušenosti z předchozích let ukazují, že se z našich pečlivě připravovaných výukových akcí stávaly "obyčejné tábory", na kterých se nám nevedlo toho moc účastníky naučit. V podstatě se nám dařilo astronomii pokaždé jen ukazovat od úplných základů. Proto jsme se pro rok 2024 rozhodli vrátit k původnímu záměru budit v dětech dlouhodobý zájem o studium našich primárních oborů - tedy astronomie a kosmonautiky. A rozdělit tyto aktivity opět na akce pro úplné začátečníky a pro pokročilejší zájemce. Úplným nováčkům, kteří chodí do kroužku, je nabídnuta možnost se zúčastnit Soustředění pozorovatelů v květnovém nebo červnovém termínu a poté na praktiku plynule navázat na to, co se na soustředěním začaly učit. Potom má letní praktikum podstatně větší smysl a možnosti děti něco z praktické astronomie naučit. Jestliže to začneme děti učit až na praktiku, tak většinou už nedokážeme děti naučit vše v souvislostech od základů celou problematiku tak, aby se tomu chtěly naplno věnovat samy.

ZÁVĚREM
Pokud tedy zamýšlíte své dítko na astronomický tábor dát, zkuste se zamyslet, zda právě vzdělávací tábor na hvězdárně pro něj bude vhodný. Účast na táboře je méně vhodná pro děti s pouhými "encyklopedickými znalostmi" z oboru astronomie či kosmonautiky ze školy (jsou třeba dobří v testech), ale jinak se o tento obor nezajímají. Vhodným znakem k účasti na našich táborech je třeba u dítka čtení knížek o vesmíru, zájem o navštěvy institucí jako jsou muzea či hvězdárny, často kreslí nebo maluje obrázky z vesmíru a prostředí kosmonautiky. Dobrou přípravou pro náš tábor je třeba i to, že se zajímá se o příbuzné vědní obory (například fyzika, matematika, chemie, zeměpis), je hloubavější a dokáže trpělivě dokončovat úkoly, na kterých účastníci našich táborů pracují. Žádný z našich táborů není tak úplně vhodný pro hyperaktivní dítě nebo dítě, které má spíše sportovní zaměření a je zvyklé na tábory s pohybovými programovými aktivitami. Ty u nás v programu bohužel nenajdete.

NA ÚPLNÝ ZÁVĚR: NA NAŠICH TÁBORECH VYUČUJEME ASTRONOMII, NIKOLI ASTROLOGII


PODROBNĚJŠÍ CHARAKTERISTIKA TÁBORŮ

21. – 27. 7. 2024:
"ASTRONAUTEM PROMÉTHEA 2024"
POBYTOVÝ KOSMONAUTICKÝ TÁBOR PRO DĚTI OD 4.TŘÍDY ZŠ

Ubytování v nových chatkách, kompletní stravování, cena 5300,- Kč

Podmínky pro přijetí zájemce o účast na tento expediční tábor:

 • Vážný zájem vyzkoušet si výcvik kosmonautů a déledobou kosmickou výzkumnou misi k některému cíli ve Sluneční soustavě.

 • Věk minimálně 11 let, podmínkou dokončený 4.ročník ZŠ, výjimky jsou řešeny individuálně na základě splnění vstupního testu.

 • Vážný hlubší zájem o astronomii nebo kosmonautiku, člen astronomického kroužku není podmínkou

 • Přijetí je vázáno úvodním písemným testem. Odešle se vyplněný s dílem A závazné přihlášky. Dítko jím prokazuje svůj zájem.

 • Bez úvodního testu přijímáme certifikované piloty 1.stupně, kteří se chtějí zúčastnit některé déledobé kosmické mise.

 • Po odeslání závazné přihlášky může po domluvě účastník přijet s rodiči na hvězdárnu k seznámení s prostředím.

 • Součástí tábora je především pro úplné nováčky adaptační víkendovka, která nám ukáže schopnosti přihlášeného dítka.

 • Noví účastníci mohou získat Certifikát astronauta 1.stupně. V novém školním roce se mohou dále vzdělávat v kursu pro spolupracovníky dětské kosmické agentury VOyager Space Agency (VOSA), který jim zaručuje aktivní spolupráci s hvězdárnou v budoucnu.


 • Hloubavější děti a zájemci o poznávání tajemství vesmíru mohou s námi nově prožít dobrodružství na palubě skutečné kosmické lodi. Nejedná se tedy o běžnou táborovou hru, ale o simulaci kosmického letu, zkrátka zážitek pomocí simulátoru letů vesmírem, který jako český unikát provozujeme 18 měsíců.... Létáme ve výukovém simulátoru letů do vesmíru a jeho aktivity tak můžeme nabídnout v programu našich táborů. Potřebujeme, aby se zúčastnili opravdoví vážní zájemci, které náš program nadchne a vyzkouší si nejprve let v trenažéru sami a poté budou ochotni spolupracovat ve skupinkách podobně smýšlejících a zapálených účastníků tohoto expedičního tábora. V případě úspěšného absolvování mise a složení malé zkoušky, obdrží každý účastník Certifikaci pilota kosmické lodi Prométheus 1.stupně s možností se ve školním roce 2023/24 dále vzdělávat.
  "Stát se astronautem" vyžaduje určitou touhu po vzdělávání se v oborech astronomie, kosmonautiky, elektroniky a příbuzných přírodních věd kvůli pochopení základních souvislostí. Tento devítidenní výhradně pobytový astronomicko-kosmonautický expediční tábor je tedy určen opravdu vážným zájemcům o astronomii a kosmonautiku. Účastníci zažijí základní vzdělávání před kosmickým letem, zkoušku odolnosti vůči stresu na palubě, naučí se spolupracovat v rámci připravované posádky, do které si je vyberou školení kapitáni a poté zažijí dlouhodobou simulaci kosmické mise na palubě naší kosmické lodi Prométheus.
  Každý, kdo se chce zúčastnit skutečného výcviku na kosmonauta a následně mise do vesmíru, musí prokázat od počátku určité schopnosti a znalosti, být vytrvalý a trpělivý. Proto je podmínkou přijetí na tento expediční tábor absolvování vstupního testu. Ideální je i osobní návštěva hvězdárny, která nám může ukázat zralost uchazeče a schopnost se zúčastnit dění v simulátoru. Většina programových aktivit expedice navazuje na školní učivo a chápání dětí úměrné jejich věku. Podmínkou k tomu se stát účastníkem je minimální věk 11 let a zároveň ukončená 4.třída ZŠ.
  Pouze ve vyjímečných případech (opravdu vážný zájem a výjimečnější schopnosti v oborech jako přírodověda, matematika, fyzika či znalosti z astronomie) můžeme zkusit přijmout dítě mladší. To vše nám ukáže vstupní test, který obdrží každý se Závaznou přihláškou. V tom případě je nutná předtáborová osobní návštěva hvězdárny, aby účastník zkusil, zda je schopen v našem simulátoru pracovat a zúčastnit se naplánovaného vzdělávacího programu. Chceme předejít tomu, že přihlášený účastník nebude obeznámen s prostředím i programovým obsah našeho expedičního tábora a nakonec až na táboře zjistí, že ho "to vlastně nebaví". To se ukázalo v řadě případů na posledních letních táborech. Pokud se vše zadaří, můžete pak na našem webu sledovat let svého dítka v Palubním deníku kosmické výpravy. Dozvíte se tak on-line, jak vaše dítko plní cíle kosmické mise kdesi v oblasti Pluta či jiných končinách sluneční soustavy ve společnosti dalších pěti členů posádky například výzkumné mise "Pluto-Charon Mission".
  V první polovině tábora budeme děti vybírat a školit jako potenciální členy čtyř až pětičlenných týmů i personál řídícího centra na Zemi. V druhé polovině pak absolvují simulaci skutečného kosmického letu na palubě Prométhea, kde budou plnit skutečné úkoly, jaké plní astronauti na palubě kosmických lodí. Tento expediční kosmonautický tábor nebude zaměřen primárně na pozorování noční oblohy. Pořádáme ho v době zhoršených pozorovacích podmínek. 21.7. nastává měsíční Úplněk a 27.7. Poslední čtvrť. Přesto se expedičníci budou moci stát výzkumníky a tzv. "na vlastní kůži" si vyzkoušet několik astronomických měření u dalekohledu a stejný experiment si poté zopakovat v posádce kosmické lodi, kde bude simulován tak, aby astronaut mohl pochopit naměřené výsledky. Cílem tábora ale bude hlavně pochopit některé souvislosti kosmických letů přímo na palubě kosmické lodi Prométheus a zažít tak skutečný (byť simulovaný) let vesmírem, při kterém posádka uvidí reálné výjevy z vesmíru a v řadě míst kam dorazí, bude plnit odborné výzkumné úkoly, které dětem přinesou jednak prožitek, ale hlavně zapamatovatelné výstupy z experimentů....
  Tábor bude doprovázet odborněji zaměřená celotáborová hra VÝCVIK ASTRONAUTŮ se zaměřením na vytvoření konkrétních specializovaných pozic v každé posádce a nácviku všech zvyklostí, které budou posádky dodržovat během všech simulovaných misí. Budeme poznávat planety sluneční soustavy, systémy jejich měsíců a dětem umožníme pracovat v čtyřčlenných skupinách jako týmy výzkumníků. Následně se stanou kosmonauty v kosmické lodi Prométheus, kde využijí praktickým způsobem všechny poznatky z předchozího výcviku. Může se tak stát, že se vám dítě vrátí místo z letního tábora trvajícího 7 dnů v prožitku letu od nějakého tělesa sluneční soustavy s tím, že dokázalo splnit řadu experimentů. Své výstupy z experimentů pak bude moci využít například ve škole a ukázat spolužákům v hodinách předmětů, které souvisí s výzkumem vesmíru a o práci v Prométheu referovat ve škole.
  Novinkou našich aktivit na Kosmickém nádraží Karlovy Vary a.k.z., je také možnost každou misi sledovat na našich stránkách www.kosmodromkarlovyvary.cz, kde bude spuštěno od ledna 2024 webové vysílání TV VOSA. Tady bude možné sledovat průběh celého letu od okamžiku přijetí dětí do výcviku v posádce, přes přípravy letu (zprávy i videorozhovory se členy posádky) až po samotnou misi (palubní deník). Na táboře bude probíhat odborněji zaměřená celotáborová hra VÝCVIK ASTRONAUTŮ se zaměřením na vytvoření konkrétních specializovaných pozic v každé posádce a nácviku všech zvyklostí, které budou posádky dodržovat během všech simulovaných misí. Budeme poznávat planety sluneční soustavy, systémy jejich měsíců a dětem umožníme pracovat v čtyř až pětičlenných skupinách jako týmy výzkumníků. Následně se stanou kosmonauty v kosmické lodi Prométheus, kde využijí praktickým způsobem všechny poznatky z předchozího výcviku. Může se tak stát, že se vám dítě vrátí místo z letního tábora trvajícího 7 dnů v prožitku letu od nějakého tělesa sluneční soustavy s tím, že tam dokázalo splnit řadu experimentů. Své výstupy z experimentů pak bude moci využít například ve škole a ukázat spolužákům v hodinách předmětů, které souvisí s výzkumem vesmíru nebo této problematice věnovat svoji seminární práci, kterou bude po návratu na Zemi vytvářet.
  Loď Prométheus jsme uvedli do zkušebního provozu 30.září 2022 na krátké ukázkové lety pro tříčlenné posádky do bližšího vesmíru a v současnosti je loď zprovozňována pro dlouhodobé lety do vzdáleného vesmíru. Vaše dítko se tak může stát opravdovým kosmonautem letícím na opravdovou kosmickou výpravu do vesmíru a poznávat tak vesmír novým, interaktivním způsobem. Ale i vy sami si můžete tento zážitek přijít k nám vyzkoušet a udělat si představu, jak to funguje. Od 19.6.2021 již v našich simulátorech letělo přes 700 astronautů, přičemž nejstarší měl 78 let a nejmenší teprve 5 let. Můžete si to také přijít vyzkoušet. Podrobnější informace k simulovaným misím do vesmíru najdete zde.

  SLEVY PRO ÚČASTNÍKY TOHOTO TÁBORA
  Člen Astroklubu, školený pilot s certifikátem 1.stupně .......................................................................................... 5% z ceny tábora,
  Člen Astroklubu, školený kapitán posádky s certifikací 2.stupně ........................................................................ 30% z ceny tábora.
  4. – 10. 8. 2024:
  "LETNÍ DĚTSKÝ ASTRONOMICKÝ TÁBOR 2024"
  POBYTOVÝ POZOROVATELSKÝ TÁBOR PRO DĚTI OD 3.TŘÍDY ZŠ

  Ubytování v nových chatkách, kompletní stravování, cena 5300,- Kč


  Podmínky pro přijetí zájemce o účast na tento expediční tábor:

 • Věk minimálně 10 let, podmínkou je vychozený 3.ročník základní školy, výjimky jsou posuzovány individuálně.

 • Tento tábor není určen členům astronomických kroužků, pro ně je určen jiný termín odborné expedice.

 • Tábor je určen hlavně začátečníkům, kteří chtějí poznávat noční oblohu a něco nového se dozvědět o vesmíru.

 • Účast na tomto táboře není podmíněna žádným vstupním testem, rozhoduje pouze zájem dítěte se takového tábora zúčastnit.

 • Základním předpokladem účasti na tomto táboře je trpělivost dítěte a schopnost úkoly dotahovat do konce.

 • Program je sestaven tak, aby se děti, které se v noci věnují pozorování, mohly přes den dostatečně vyspat.

 • Astronomická vzdělávací akce pro děti a mládež zaměřenou hlavně na úplné základy nočního a denního pozorování oblohy.

 • V období konání tábora budou mimořádně výhodné podmínky pro pozorování meteorického roje Perseid, ale také objektů noční oblohy a souhvězdí. I když vše samozřejmě závisí na počasí, stále jsme závislí na jasné obloze bez mraků.
  Průběh tábora bude rozdělený na dvě pomyslné části. V jeho začátku se budeme děti učit orientaci na obloze, poznávat souhvězdí a s jistotou je najít na hvězdné mapě. Vysvětlíme si také, jak se pozorují meteory, zakreslují do mapy a jaké údaje o nich zaznamenáváme. Ve dnech jejich největší aktivity budeme sledovat Perseidy a zaznamenávat vše, co se děti do té doby naučily.
  Souběžně budou děti pracovat s dalekohledy a pozorovat objekty noční oblohy, jako jsou planety, mlhoviny nebo hvězdokupy. Astronomická pozorování vyžadují určitou pečlivost a trpělivost, ale také schopnost samostatné práce. Takové vlastnosti by děti měly mít, aby si z tábora odnesly maximum.
  Celý program je podřízen nočnímu pozorování, proto se naše denní aktivity značně liší od klasických zotavovacích táborů. Během dne děti absolvují besedy, zhlédnou několik tematických pořadů a dokumentů, které poslouží lektorům jako podklad pro další výklad a praktické využití. Poté se budou připravovat na pozorování a učit jeho základy. Denní program je opravdu velmi odlehčený, aby děti byly fit hlavně v noci.
  Pamatujeme proto na dostatek odpočinku a osobního volna. Naším cílem je umožnit dětem přicházet s vlastními nápady, podněty, požadavky, projevit vlastní zájem. I přesto ale samozřejmě najdete v programu klasické táborové aktivity jako táborák, výlety do okolí, procházku městem s možností drobných nákupů nebo vodní hry či návštěvu bazénu při horkém počasí. Naše tábory jsou nikoli ve stylu „free wi-fi“, ale přesně naopak ve stylu „mobil a wi-fi free“, tedy bez mobilů, bez dat, bez vysedávání u počítače (s výjimkou konkrétní odborné práce a vzdělávání). Děti to zvládají kupodivu dobře. Zvládnou to vydržet i rodiče?
  Tábor se odehrává v bezpečných prostorách areálu hvězdárny, na oploceném pozemku, v čistém prostředí, v kontaktu s přírodou. K dispozici jsou standardní sociální zázemí, sprchy s teplou vodou, kvalitní stravování 5× denně, celodenní pitný režim, zajištěný je trvalý pedagogický i zdravotní dohled. Děti bydlí ve stanech s podsadou, v deštivém počasí využíváme krytou verandu, vnitřní klubovnu i audiovizuální sál hvězdárny. Případné vstupy a jízdné během tábora jsou zahrnuty v ceně, děti už nic dalšího neplatí, s výjimkou vlastního nákupu drobností během výletů po blízkém okolí.
  Pokud děti práce pod hvězdnou oblohou a téma astronomie zaujme více, budou se moci v následujícím školním roce zapojit do astronomického kroužku. Automaticky se také stávají členy Astronomického klubu, což jim přináší možnost po následující školní rok navštěvovat zdarma programy hvězdárny spolu až se dvěma dalšími osobami doprovodu.

  SLEVY PRO ÚČASTNÍKY TOHOTO TÁBORA
  Člen Astroklubu a člen astronomického kroužku .............................................................................................. 5% z ceny tábora
  11. - 20. 8. 2024:
  "LETNÍ ASTRONOMICKÉ PRAKTIKUM 2024"
  POZOROVACÍ EXPEDICE PRO ZÁJEMCE SE ZKUŠENOSTMI OD 11 DO 18 LET

  Ubytování v nových chatkách, kompletní stravování, cena 6400 Kč


  Podmínky pro přijetí zájemce o účast na tuto expedici:

 • Praktikum je určeno členům Astroklubu, astronomických kroužků a všem hloubavým zájemcům o přírodovědné vědní obory.

 • Minimální věk pro přijetí je 11 let, podmínkou člen AK, ukončená 4.třída ZŠ a zájemce, který prokáže hlubší zájem.

 • Přijetí je vázáno úvodním písemným testem. Odešle se vyplněný s dílem A závazné přihlášky. Dítko jím prokazuje svůj zájem.

 • Bez úvodního testu přijímáme členy astronomického kroužku, kteří svůj zájem prokazují aktivně po celý rok před táborem.

 • Jde o astronomickou vzdělávací akci pro děti a mládež zaměřenou hlavně na odborná noční i denní pozorování oblohy.

 • Základním předpokladem účasti na tomto táboře je trpělivost dítěte a schopnost úkoly dotahovat do konce.

 • Úplným nováčkům je nabízena možnost se zúčastnit Soustředění pozorovatelů v dubnovém nebo květnovém termínu.

 • Desetidenní PRAKTIKUM neboli také EXPEDICE začíná dvěma dny vícestaničního pozorování maxima Perseid Karlovy Vary - Rokycany. Pro tuto aktivitu budou vybírány děti, které se již pozorování meteorů v minulosti věnovaly. Cílem této expedice jsou pozorování z oborů meziplanetární hmoty, proměnných hvězd, astrotografie a také podrobnějším seznámením s objekty noční oblohy, viditelných planet a povrchových útvarů Měsíce. Pozorovací program si sestaví účastníci sami, na pozorování pak získají pozorovací čas. Vše ve stylu "V noci pozorujeme, přes den spíme...." Na expedici mohou jet nejen zájemci z řad Astroklubu a astronomickýh kroužků, ale také nováčci, kteří například chtějí rozvinout své teoretické znalosti, mají vlastní doma dalekohled a zkoušejí třeba i pozorovat, ale neví si s tímto "nádobíčkem" rady a potřebují poradit. Rozhodně není tento tábor vhodný pro někoho, kdo se o astronomii vůbec nezajímá a jeho zájem je jen náhodný. Pak zkuste spíše účast na týdenním táboře na začátku srpna, který je pro úplné začátečníky vhodnější. Děti budou pracovat s veškerou astronomickou technikou hvězdárny, mohou si přivést i techniku vlastní a zkusit s ní pozorovat objekty noční oblohy, jako jsou planety, mlhoviny nebo hvězdokupy. Astronomická pozorování vyžadují určitou pečlivost a trpělivost, ale také schopnost samostatné práce. Takové vlastnosti musí tyto děti mít, aby si z tábora odnesly maximum.
  Expedice se odehrává v bezpečných prostorách areálu hvězdárny, na oploceném pozemku, v čistém prostředí, v kontaktu s přírodou. K dispozici jsou standardní sociální zázemí, sprchy s teplou vodou, kvalitní stravování 5× denně, celodenní pitný režim, zajištěný je trvalý pedagogický i zdravotní dohled. Děti bydlí v nových chatkách, kde jim také zajistíme možnost spánku přes den v dostatečné tmě. V deštivém počasí využíváme krytou verandu, vnitřní klubovnu i audiovizuální sál hvězdárny. Případné vstupy a jízdné během tábora jsou zahrnuty v ceně, děti už nic dalšího neplatí, s výjimkou vlastního nákupu drobností během výletů po blízkém okolí.
  Pokud děti práce pod hvězdnou oblohou a téma astronomie zaujme více, budou se moci v následujícím školním roce zapojit do astronomického kroužku. Automaticky se také stávají členy Astronomického klubu, což jim přináší možnost po následující školní rok navštěvovat zdarma programy hvězdárny spolu až se dvěma dalšími osobami doprovodu.

  SLEVY PRO ÚČASTNÍKY DĚTSKÉHO LETNÍHO PRAKTIKA
  Člen Astroklubu, který není aktivním členem astronomického kroužku či jiných aktivit hvězdárny ....................... 5% z ceny tábora.
  Člen Astroklubu, aktivní člen astronomického kroužku či jiných aktivit hvězdárny ............................................... 30% z ceny tábora.
  Člen Astroklubu, aktivní průvodce programů pro veřejnost mladší 15 let (ve školním roce 2023/24) .................. 50% z ceny tábora.

  Letní tábory pořádáme v lesích nad lázeňskou čtvrtí města Karlovy Vary.

  Na letní tábory a víkendovky hledáme kvalifikované spolupracovníky! Uvítáme především rádi zájemce o celoroční trvalou spolupráci

  Pro pořádání výukových akcí hledáme kvalifikované spolupracovníky pro trvalejší spolupráci. V případě brigádníků, kteří by u nás chtěli pracovat s kolektivem dětí je podmínkou věk minimálně 16 let (praktikanti) či 18 let (vedoucí dětského kolektivu) se zkušenostmi s letními tábory nebo prací s dětmi v kroužcích. Není zapotřebí odborných znalostí z astronomie, ale jsou vítány. Potřebujeme především spolupracovníky se zkušenostmi z práce s dětskými kolektivy.
  Několikanásobní účastníci našich letních táborů starší 15 let po ukončení docházky v 9.třídě ZŠ a piloti či kapitáni posádek s certifikací 2.stupně již před dosažením věku 15 let či dokončení základní školní docházky mohou u nás pracovat jako asistenti a pomáhat s realizací simulovaných kosmických letů nebo provádět veřejnost na Kosmodromu Karlovy Vary. Tato systematická pomoc pak může snadno přejít i do profesionální úrovně.


  Kontakt:
     Miroslav Spurný
     E-mail: letni.astronomicky.tabor@email.cz
     Telefon: 777 95 34 21


  Partneři:   Borovice.cz    Katalog (nejen letních) dětských táborů    České Tábory.cz

   © Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.
  Za podpory Města Karlovy Vary